Video | Tinfy Listen To Tinfy ទិន ហ្វី និយាយពី CTH Leader.mp

Video (1.83 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Tinfy Listen To Tinfy ទិន ហ្វី និយាយពី CTH Leader.mp4

From Youtube.com - Posted: Apr 02, 2013 - 5,760 views
Video | Tinfy Listen To Tinfy ទិន ហ្វី និយាយពី CTH Leader.mp4 | Tinfy Listen To Tinfy ទិន ហ្វី និយាយពី CTH Leader.mp4
Tinfy Listen To Tinfy ទិន ហ្វី និយាយពី CTH Leader.mp4
Tinfy Listen To Tinfy ទិន ហ្វី និយាយពី CTH Leader.mp4
Thời lượng: 9 giây 
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:
video | Tinfy ដុត សមរង្ស៊ី ​ សមរង្ស៊ី នឹង ឆ្កែ មួយណាហែលទឹកលឿនជាង | Tinfy ដុត សមរង្ស៊ី ​ សមរង្ស៊ី នឹង ឆ្កែ មួយណាហែលទឹកលឿនជាង

Tinfy ដុត សមរង្ស៊ី ​ សមរង្ស៊ី នឹង ឆ្កែ មួយណាហែលទឹកលឿនជាង

សមរង្ស៊ី និងកឹមសុខាចូលសភាបាត់ហើយ | Tinfi Khmer | ទិនហ្វីខ្មែរ | កំប្លែងទិនហ្វី សូមជួយចុច Like និង Subcribe ផង សូមអរគុណ khmer dubbed, Sdach Lbeng TinFi part II Full Movie, Tinfy funny speak khmer full movie, Speak Khmer dubbed, chines movies new 2014, khmer movies new 2014, chines oldies movies, khmer oldies movies, chines movies funny 2014, hollywood new movies, tinfi funny movies new, tinfi funny movies old, tinfy funny movies,
3,917 views | Dec 16, 2014
video
video | Khmer Dubbed Chinese Chinese Khmer dubbed movie Police Chherng Klang Pas Choa Kalip Part1 | Khmer Dubbed Chinese Chinese Khmer dubbed movie Police Chherng Klang Pas Choa Kalip Part1

Khmer Dubbed Chinese Chinese Khmer dubbed movie Police Chherng Klang P...

ប៉ូលីសជើងខ្លាំងប៉ះចោរកាលីប Khmer Chinese dubbed Movie Chinese khmer dubbed MovieChinese Movie speak khmer Police Chherng Klang Pas Choa Kalip
3,917 views | May 25, 2014
video
video | Cobra and Two year old baby | Cobra and Two year old baby

Cobra and Two year old baby

3,917 views | Nov 21, 2011
video
video | Tinfi រឿងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ | Tinfi រឿងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

Tinfi រឿងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

Tinfi - រឿងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
3,917 views | Mar 13, 2013
video

video | អ្នកប្រដាល់ជនបទ ទិនហ្វី China Movie Speak Khmer Tinfy Full Mvoies | អ្នកប្រដាល់ជនបទ ទិនហ្វី China Movie Speak Khmer Tinfy Full Mvoies

អ្នកប្រដាល់ជនបទ ទិនហ្វី China Movie Speak Khmer Tinfy Full Mvoies

អ្នកប្រដាល់ជនបទ ទិនហ្វី - China Movie Speak Khmer - Tinfy Full Mvoies , Khmer Video online
3,917 views | May 02, 2015
video
video | The Youth s Love Part 3 Cambodian Film | The Youth s Love Part 3 Cambodian Film

The Youth s Love Part 3 Cambodian Film

Wanna know what happen to Linda and Chetra next? Will they meet each other again? You will know the answer in this Part 3. This is the end of our movie. Please watch our Behind the scenes also. Thanks everybody for watching our movie until the end.
3,917 views | Nov 19, 2011
video
video | រឿង ទេវតាល្បែង Tinfy 2end The Tricky Master 2000 Chinese Movie, Khmer Movie. | រឿង ទេវតាល្បែង Tinfy 2end The Tricky Master 2000 Chinese Movie, Khmer Movie.

រឿង ទេវតាល្បែង Tinfy 2end The Tricky Master 2000 Chinese Movie, Khmer ...

Wong Jing’s Tricky Master is possibly the worst Stephen Chow film in years, which is fitting because this is really a Nick Cheung film. The popular TVB star is at his most annoying as a cop who enlists the help of Tricky Master Chow to outwit bad guy Ferrari (Wong Jing). Along the way, there are parodies of Man Called Hero, The Matrix, Bruce Lee, and just about every other HK gambling movie ever made.Chow cruises through this movie and hits all his marks, but it’s not enough to save this overdone, totally obnoxious piece of commercial fluff. Nick Cheung needs to tone it down, and Wong Jing should stay away from both sides of the camera. Even the ace cast (Sandra Ng, Suki Kwan, Tats Lau) can’t save this turkey.There are maybe twenty or so good jokes in this movie, but out of two hundred that ain’t so good. When you bat .100 it’s back to the minors for you. Obviously shot in a week, this movie is a creative nadir for HK pop cinema. It was also a big box-office hit, which only proves that people love Stephen Chow. Hell, I love Stephen Chow. But I didn’t like this movie. (Kozo 1999)
3,917 views | Mar 08, 2014
video

video | TenFi The Tricky Master Part 2 End | TenFi The Tricky Master Part 2 End

TenFi The Tricky Master Part 2 End

For more Movies please go to http:www.sabayeveryday.com
3,917 views | Jan 28, 2013
video
video | Khmer Dubbed Chinese ស្តេច​កំ​ប្លែង​ទិន​ហ្វី 2‬‏ | Khmer Dubbed Chinese ស្តេច​កំ​ប្លែង​ទិន​ហ្វី 2‬‏

Khmer Dubbed Chinese ស្តេច​កំ​ប្លែង​ទិន​ហ្វី 2‬‏

Khmer Dubbed Chinese ស្តេច​កំ​ប្លែង​ទិន​ហ្វី 2‬‏
3,917 views | Jun 27, 2013
video
video | The Asian Movie Donnie Yen vs Bruce Lee កុំកុំប្រកួតជាមួយលី សៀវឡុង | The Asian Movie Donnie Yen vs Bruce Lee កុំកុំប្រកួតជាមួយលី សៀវឡុង

The Asian Movie Donnie Yen vs Bruce Lee កុំកុំប្រកួតជាមួយលី សៀវឡុង

The Asian Movie Donnie Yen vs Bruce Lee កុំកុំប្រកួតជាមួយលី សៀវឡុង - www.themovies.asia
3,917 views | Oct 18, 2013
video

video | King of Comedy Tinfy s Life 6 | King of Comedy Tinfy s Life 6

King of Comedy Tinfy s Life 6

3,917 views | Dec 12, 2012
video
video | City Hunter Uncut Theatrical Trailer Jackie Chan | City Hunter Uncut Theatrical Trailer Jackie Chan

City Hunter Uncut Theatrical Trailer Jackie Chan

City Hunter -- Uncut Theatrical Trailer - Jackie Chan City Hunter - Sexy Slick New Trailer - Jackie Chan City Hunter (城市獵人; Sing si lip yan) is a 1993 Hong Kong martial arts action comedy film based on the Japanese manga of the same name. It was directed by Wong Jing, produced by Paragon Films and filmed by Golden Way Films Co. Ltd. The film starred an international cast that included Hong Kong superstar Jackie Chan as Ryo Saeba a.k.a. City Hunter. Ryo Saeba and Kaori Makimura are assigned to locate Shizuko Imumura, the runaway daughter of the CEO of a prominent Japanese newspaper. Kaori leaves in the middle of the search, unhappy with the way Ryo ignores her romantic feelings for him and flirts with other woman. Ryo finds Shizuko at a skateboarding park and a chase ensues, but she escapes in disguise.Shizuko boards a luxury cruise liner, the Fuji Maru, with the ticket she found in the suit she stole. Kaori also boards the ship with her lustful cousin while Ryo sneaks inside to follow her. A terrorist gang led by Donald Mac have plans to hijack it and take the rich passengers hostage with Police Officer Saeko Nogami and her buxom sidekick in pursuit.Staying next door from each other, Shizuko overhears Donald's plan. Donald discovers her and sends one of his men to kill her, but she knocks him out and escapes. She then bumps into the ship's first officer, who takes her to the boiler room and reveals himself as a terrorist. When he attempts to silence Shizuko, Ryo, who had been staying there since his encounter with Kaori and her cousin at the swimming pool, saves her. When Donald's gang arrive, the officer is killed in the shootout while Ryo and Shizuko escape into the movie theater, where Game of Death is being shown. To beat two towering opponents, Ryo interprets Bruce Lee's techniques from the film.At the ship's casino, a party hosted by the captain is interrupted when Donald kills the captain and terrorizes the partygoers, including Saeko and her sidekick. After robbing them of their valuables, he entices the rich patrons into a sadistic card game. A few opponents are quickly disposed of until Kao Ta, a skilled card gamer who uses his cards as shurikens, joins in. When Donald is distracted by seeing Ryo and Shizuko not far away, Ta and Saeko put an end to his game.Donald's henchman Kim kidnaps Kaori and takes her to his room. When Ryo bursts in, both men fight before Donald and his men interrupt, capturing Ryo in the process. Kaori escapes, bumping into Shizuko, Saeko, and the rest of the main characters. They take down a gay terrorist trying to seduce Kaori's cousin and prepare to save Ryo.The next day, Ryo is stood before a firing squad. Shizuko, Saeko, and her sidekick interrupt the planned execution, but are forced to separate by Donald's gang. Shizuko uses her gymnastic skills to defeat one henchman, Saeko saves Ta after he runs out of cards in a fight with several terrorists, and her sidekick falls of a ledge and is left unconscious. Ryo goes into the gaming parlor with his hands still tied, but is thrown into a Street Fighter II arcade game by Kim and suffers an electric shock. This causes him to hallucinate and think Kim is Ken from the game. After two failed attempts, Ryo defeats him as Chun-Li.As a Taiwanese counter-terrorism unit, the "Thunderbolts Squad", arrives and take his men out, Donald blows up bombs he had set up all over the ship and takes Kaori hostage at the casino. When Ryo and Saeko arrive, he injures both women and starts a long fight with Ryo. Donald is thrown into the stage and dies when he accidentally steps on his remote, setting off the bombs behind the T.V. panels.Ryo and Kaori find Shizuko and return her to her father. He speaks to Ryo privately, seeing him as a future husband to Shizuko. Listening to their conversation, Kaori leaves in anger, unaware that Ryo has declined the man's offer. Ryo finds her and tries to apologize with a rose, but then Saeko drives up and flirts with him. He gives her the rose instead and furious, Kaori smashes him through the air with a hammer. Ryo wakes up in his recurring dream with beautiful women at the pool. [edit] Production notesThe name of the Street Fighter character was changed from "E. Honda" to "E. Honde". This was because Chan has a contract with the Mitsubishi car company, and Honda is the name of a rival company.[1]The Street Fighter sequence was recorded in real time, with wirework and special effects enhancing the action, to match it with the arcade fighting game, as can be seen in the special features of some dvd releases of the film and they used the SNES Music instead of the CPS1 Music.After City Hunter's release, Chan not only disowned the film, but attacked Wong personally in the press.[citation needed] In his subsequent movie High Risk, Wong
3,917 views | Apr 06, 2012
video
video | ទិនហ្វី,Tinfi funny speak khmer full movie, Sdach Bro Dal Tinfy, chines movies Speak Khmer | ទិនហ្វី,Tinfi funny speak khmer full movie, Sdach Bro Dal Tinfy, chines movies Speak Khmer

ទិនហ្វី,Tinfi funny speak khmer full movie, Sdach Bro Dal Tinfy, chine...

Sdach Brodal Tenfi | Tinfy Speak Khmer Full Movies | Tinfi Movies And we also upload: Tinfi Movies,Tinfy Speak Khmer Full Movies,Tenfi,Tenfy,Tinfi,Tinfy, Best Action,Comedy Movies,New Chinese.ទិនហ្វី,Tinfi funny speak khmer full movie, Sdach Bro Dal Tinfy, chines movies Speak Khmer dubbed Pekmi Comedy,Sin Sisamuth Song,Best Sin Sisamuth, khmer son.Tinfi funny speak khmer full movie, Sdach Bro Dal Tinfy,chines movies Speak Khmer dubbed Pekmi Comedy,Sin Sisamuth Song,Best Sin Sisamuth, khmer song,Interna.
3,917 views | Dec 14, 2014
video
video | Non Stop Manith s new song | Non Stop Manith s new song

Non Stop Manith s new song

1,906 views | Aug 23, 2013
video

Recently searches related to: Video

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com