Phim Tung Muc Lien Sam Ph hyf7puatqi0

Phim (0.05 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

tung muc lien sam ph

From Youtube.com - Posted: Oct 23, 2014 - 10 views
Phim | tung muc lien sam ph | tung muc lien sam ph
tung muc lien sam ph
tung muc lien sam ph
Thời lượng: -- 
Xem Phim
tung muc lien sam ph
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Hoan Hỷ Đắc Thiền, Buồn Phiền Sanh Bệnh ĐĐ Thích Trí Huệ

Hoan Hỷ Đắc Thiền Buồn, Phiền Sanh Bệnh :: ĐĐ Thích Trí Huệ* playlist ĐĐ. Thích Trí Huệ - http:www.youtube.complaylist?list=PLYG-MsNDsnAYxMbyh-ZFCxBl0b1bGalwT
38,329 views | Oct 27, 2012
phim

Tịnh độ thiền Thích Trí Huệ.flv

Người tu theo Pháp môn Tịnh Độ cầu sanh về cõi Cực Lạc bằng sự nỗ lực tu tập cùng với năng lực cứu độ của thệ nguyện Đức Phật A Di Đà( tha lực) mà được giải thoát, còn Thiền Tông thì dựa trên thực hành điều thiện và rèn luyện bản thân thực hành thiền định,giữ giới .... để đạt tới sự giác ngộ bằng nỗ lực của chính bản thân(tự lực) Trong Tịnh Độ Thập Nghị Luận có viết về tha lực như sau:" nếu người nào tin vào thệ lực từ bi cứu độ của đức Phật A Di Đà là dẫn dắt tất cả chúng sanh tin Ngài,khi ấy phát khởi tâm Bồ Đề,thực hành niệm Phật Tam muội,nhàm chán thân hữu trong ba cõi,rồi thực hành Bố thí,Giữ giới và Tạo phước ,và nếu ở nơi một trong ba hạnh tu nầy,phước được hồi hướng đến người khác,và nếu một người nguyện sanh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà bằng nương vào năng lực thệ nguyện của Đức Phật nầy,thể tính của người nầy và cảm ứng của Đức Phật sẽ hòa hợp với nhau,người ấy được sanh về Tịnh Độ.". Vậy là nhờ tha lực được kết hợp với tự lực mà " tự tính của người ấy và cảm ứng của Đức Phật hòa hợp với nhau" và chính sự hòa hợp nầy mới quyết định được vãng sanh.Nếu không đem tâm phân biệt thì trong Tịnh ( tha lực) cũng có Thiền(tự lực),tu tập nên nghĩ đến Đức Phật là bậc Giác Ngộ,y theo Chánh pháp của Ngài mà hành trì theo căn cơ bản thân,như vậy Tịnh hay Thiền ở ngay trong tâm như lời Tổ Huệ Năng nói:" Nếu tâm không nhiễm ô,cõi Tịnh Độ kia không xa.Nếu tâm khởi sanh uế nhiễm,cho dù cầu nguyện Phật để sanh về Tây Phương,sẽ khó được sanh về..." Ngài Trúc Lâm Đầu Đà (Vua Trần Nhân Tông - người thành lập Thiền phái Trúc Lâm) cũng viết trong Khóa Hư Lục như sau;" Kẻ Thượng trí nói thì dễ nhưng hành rất khó.Kẻ Trung trí hay siêng tu phước báo nhưng một khi quả thiện hết rồi dễ rơi vào đường ác.Còn người Hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang chính đi lên nhưng kết quả chắc chắn không sai chạy." A DI ĐÀ PHẬT.
1,311 views | Dec 29, 2012
phim

Kinh Vu Lan Thầy Thích Trí Thoát trì tụng có chữ

Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ)
572,335 views | Aug 23, 2011
phim

Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Thầy Thích Huệ Duyên
42,005 views | Jul 16, 2011
phim

Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
5,132 views | Feb 08, 2012
phim

Sự Tích Phật A Di Đà và Cõi Tây Phương Cực Lạc Thích Trí Huệ

Tất cả chư Phật đều có vô lượng vô số kiếp quá khứ hiện thân tu hành mới chứng được quả vị Phật, Đức Phật A Di Đà cũng có nhiều tiền kiếp hiện thân như vậy.Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về Ngài như sau::"....Có vị vua tên là Thế Nhiêu nghe Phật giảng đạo lý,tâm sanh hoan hỷ lãnh ngộ,liền phát tâm vô thượng chơn chánh,bèn trao ngôi vua theo Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Pháp Tạng,tu hạnh Bồ Tát ,đức hạnh cao siêu trí huệ dõng mảnh thâm tín lý giải đệ nhất .Lại có hạnh nguyện thù thắng,định huệ tăng thượng kiên cố bất động,tu hành tinh tấn,đến trước đức Phật chắp tay tán thán phát 48 đại thệ nguyện rộng lớn trang nghiêm cõi nước ,xây dựng Phật quốc siêu việt thắng diệu, thù thắng độ khắp chúng sinh đều được vãng sanh về nước của Ngài chứng Nê Hoàn Đạo ,các vị Bồ Tát đều được thành Phật......" -Đức Phật A Di Đà toàn tâm toàn ý để trang nghiêm Tịnh Độ mục đích cho tất cả chúng sinh thọ dụng chứng được Phật quả ,đây là đại nguyện vô tận của vị Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. -Hành giả ngày nay học Phật,trước mở tâm rộng lượng, hướng dẫn giúp đỡ mọi chúng sinh đi vào con đường của Phật,cùng bình đẳng tu tập phát nguyện tham gia vào sự nghiệp giáo hóa của Phật Đà thì mới là đúng là con Phật,kiên định chánh tín cố gắng tu học khi hết báo thân thì đồng sanh cõi Cực Lạc ,vậy mới không phụ lòng đức A Di Đà Thế Tôn.A DI ĐÀ PHẬT.
7,761 views | Oct 04, 2012
phim

Vì sao con người phải khóc TT Thích Minh Thành

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
911 views | Feb 08, 2012
phim

Tụng Ánh Sáng Từ Bi Thầy Thích Huệ Duyên

truyền hình MTY http:youtube.comtruyenhinhmty www.mty.vn
4,032 views | Feb 08, 2012
phim

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện tụng Thầy Thích Trí Thoát

Xem Những bài Pháp khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PLF36F37E1AA411E83 Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (tụng) - Thầy Thích Trí Thoát
293,262 views | Feb 02, 2012
phim

Nhân Thiên Tuyệt Lộ Tịnh Độ Môn Khai Thích Trí Huệ.flv

Pháp môn Tịnh Độ là một trong muôn vàn pháp môn tu tập mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni truyền đạt,đây được xem là pháp môn phương tiện thù thắng nhất, là con đường chuyển hóa được phiền não trong tâm,hỗ trợ niềm tin kiên cố, phù hợp với mọi căn cơ sở nguyện sở cầu,mau chóng thành tựu chỉ trong một đời.... Trong mười pháp giới,lợi ích thù thắng nhất là thành Phật,tổn hại lớn nhất là đọa nơi tam ác đạo, nếu có thể xa lánh được tam ác đạo,trong một đời có thể tu làm Phật thì chỉ có quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh.Phước đức tu tập bình thường chỉ giúp hành giả và vong linh ông bà cha mẹ sanh về cõi trời Đao Lợi,tương lai vẫn không tránh khỏi lục đạo luân hồi,thật sự muốn thoát ly khỏi tam đồ ác đạo chỉ có tu tập vãng sanh về Tịnh Độ,chứng được Bất Thối Chuyển ở địa vị thắng mãi cho đến thành Phật,đây là lợi ích thù thắng nhất mà hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ có được,nếu chăm chỉ tu hành xem đó là việc quan trọng lớn nhất trong đời nầy thì thành tựu tương lai nơi Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn. A DI ĐÀ PHẬT.
2,861 views | Feb 06, 2013
phim

Niệm Phật Sao Cho Được Vãng Sanh Thích Trí Huệ

Đức Phật dạy :"Mỗi khi sắp mạng chung thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiển hiện rõ ràng ,chúng sinh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời ,nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật ,tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về Tịnh Độ" Trong cuộc sống chúng ta khởi tâm động niệm ,đều là vọng tưởng nên phải chiêu cảm lấy quả khổ,vậy nên dùng tâm vọng tưởng chuyển làm tâm niệm Phật ,niệm cho đến tâm không gián đoạn thì vọng tưởng sẽ diệt mất và nương vào câu Phật hiệu nầy mà hành trì đến lúc gần lâm chung ,cố giữ tâm không tán loạn mà trì danh hiệu Phật, cần nhờ đến các vị pháp sư, phật tử,phái đoàn niệm Phật đến bên cạnh hộ niệm sẽ được vãng sanh như lời Đức Phật dạy trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật:"Muốn vãng sanh Cực Lạc chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà là đủ ,vì danh hiệu chính là biểu tướng của Pháp Thân Phật ,và người niệm Phật khỏi cần kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa ,vì ngay danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chứa đựng vô lượng vô biên công đức vô lượng vô biên quang minh,tướng hảo,uy lực ....không thể nghĩ bàn." A DI ĐÀ PHẬT.
9,412 views | Sep 22, 2012
phim

Tuyển chọn các bài Sám hay nhất của Thích Từ Thọ Trì tụng

Tuyển chọn các bài Sám hay nhất của Thích Từ Thọ Trì tụng http:youtu.begIBPJGksshUChúng ta sống trên đời này không ai là hoàn toàn trong sạch. Phật thường dạy: "Phàm còn xuống lên ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào được hoàn toàn trong sạch, không một giống nào dứt hết tội lỗi".
12,278 views | Mar 06, 2014
phim

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen TT. Thích Bửu Chánh Khóa Tu Phật Thất 7...

Xem Những Khóa Tu Phật Thất khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PL50E61376E6CF05EE Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen - Thượng tọa Thích Bửu Chánh - Khóa Tu Phật Thất lần thứ 70 - 0804 đến 15042012 (nhằm 1803 đến 2503 Nhâm Thìn) - Tại chùa Hoằng Pháp
6,545 views | Apr 12, 2012
phim

Tụng Kinh Vô Lượng Thọ Phần 1 3 Phẩm 1 17 Thích Trí Thoát Có Phụ Đề

Phần niệm Phật 4 chữ : " A Di Đà Phật " Phần tụng Kinh Vô Lượng Thọ này được phân làm 3 phần ( theo Chùa Vô Ưu - Tân Bình ), mỗi ngày tụng một phần : - Phần 13 - Phẩm 01 - 17 ( 1:35 phút ) : http:www.youtube.comwatch?v=ueqH0gQuPyQ- Phần 23 - Phẩm 18 - 34 (1:20 phút ) : http:www.youtube.comwatch?v=xzX3WRyJUFE- Phần 33 - Phẩm 35 - 48 (1:24 phút ) : http:www.youtube.comwatch?v=6lVkTab7kWk A Di Đà Phật
6,767 views | Oct 21, 2012
phim

Tụng Chết Mà Sống Thầy Thích Huệ Duyên

Tụng Đã Chết Mà Sống - Thầy Thích Huệ Duyên
126,412 views | Aug 01, 2011
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com