Phim | Những câu chuyện tâm linh Thích Giác Hạnh Thuyết Giản

Phim (0.05 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Những câu chuyện tâm linh Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Phần 1

From Youtube.com - Posted: Dec 03, 2012 - 17,009 views
Phim | Những câu chuyện tâm linh Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Phần 1 | Nhung cau chuyen tam linh Thich Giac Hanh Thuyet Giang Phan 1
Những câu chuyện tâm linh Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Phần 1
Nhung cau chuyen tam linh Thich Giac Hanh Thuyet Giang Phan 1
Thời lượng: 15 phút 51 giây 
Xem Phim
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Sau Khi Chết Đi Về Đâu HT Thích Giác Hạnh

thich giac hanh, web phat giao, http:daibitam.com
23,309 views | Jul 10, 2012
phim

Những Câu Chuyện Tâm Linh Kỳ 4 Thầy Thích Giác Hạnh

http:www.phatphapungdung.com http:tuvientuongvan.com.vn http:forum.phatphapungdung.com https:www.facebook.comtuvientuongvanfanpage
18,092 views | Aug 13, 2014
phim

Nghi Vấn Tịnh Độ HT Thích Giác Hạnh

Đức Thích Ca Thế Tôn đã quán xét hết mười phương chư Phật thấy không có nơi nào thù thắng vi diệu như Cõi Tây Phương Cực Lạc và nguyện lực độ sanh của Phật A Di Đà đối với chúng sinh cõi Ta Bà nên mới khuyên chúng đệ tử :"Sau khi ta nhập diệt rồi ,các ngươi khó mà tự tu chứng được...phải quy hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà rồi niệm danh hiệu của vị Phật đó thời sẽ được tiếp dẫn ra khỏi sanh tử luân hồi (đới nghiệp vãng sanh)". -Một môn niệm Phật chẳng phân biệt kẻ trí hay vô trí căn cơ thấp cao,cứ chấp trì danh hiệu mà niệm đến nhất tâm, khi lâm chung được Thánh chúng và Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương chứng Bất Thối Chuyển ,đó là phương tiện lạ ,thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. - Hành giả không nên đem tâm nghi ngờ vì Phật Pháp phải tùy duyên, đức Phật đã nói rõ :"Đây là Pháp khó tin,khó hiểu bậc nhất mà Như Lai chưa từng nói.Đây là Pháp tối thượng Nhất Thừa,chứa đựng vô biên ý nghĩa vi diệu mà Như Lai đợi đến đúng lúc,đúng thời mới ban cho,tựa như hoa Ưu Đàm Ba La mấy muôn ngàn năm mới nở một lần.Đây là Tạng Pháp bí mật của chư Phật ba đời,ví như viên bảo châu trên búi tóc Luân Vương không thể khinh xuất giao cho người khác.Mà Như Lai chỉ truyền giao cho bất cứ chúng sanh nào quyết chí hoàn thành địa vị Thiên Nhân Sư,tiếp nối hạt giống Bồ Đề." -Lời Phật dạy vạn lần chân thật nên hành giả không có lòng tin thì dù có trì trai, phóng sanh,tu phước vẫn chỉ là hành thiện trong thế gian khi lâm chung quy mạng,sẽ chỉ được quả báo sanh trong xứ thiện hưởng lạc,chưa ra khỏi ngục tù tam giới, không thể vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc được.Khi hành giả niệm Phật không luận nhiều hay ít mà quan trọng là không tán tâm và lòng tin phải kiên định, như vậy là hành giả đã hành trì đúng theo pháp môn tối thắng của Phật dạy ,một câu A Di Đà Phật chẳng dứt nơi tâm lẫn miệng khiến cho tạp niệm không thể xen vào,tinh thần vui vẻ an lạc Tín Nguyện kiên cố thì thắng duyên đã đồng hành về nơi Cực Lạc quốc. A DI ĐÀ PHẬT.
17,565 views | Oct 11, 2012
phim

16 điềm chiêm bao HT Thích Giác Hạnh giảng Phần 02 từ 09 đến 16 VCD01

16 điềm chiêm bao của Vua Ba Tư Nặc Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng (đoạn 02 trong điềm thứ 09 đến 16 của phần 02)
29,166 views | May 10, 2012
phim

Những câu chuyện tâm linh số 3 phần 2 HT Giác Hạnh

Những câu chuyện tâm linh số 3 - phần 2 Diễn giả: hòa thượng Giác Hạnh (chùa Hội Phước, Vũng Tàu)
9,306 views | Nov 04, 2013
phim

Mấy Điểm Người Tu Tịnh Độ Nên Biết

Đức Phật nói rằng:"trong thời Chánh Pháp người thành tựu pháp Thiền quán,trong đời Tượng pháp người ta thành tựu pháp Thiền định và trong thời Mạt pháp người ta thành tựu pháp môn Tịnh độ." do đó đây là pháp môn vi diệu,thù thắng có thể cứu độ cho muôn loài. Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật Bồ Tát Quán Thế Âm nói:' Đức Thích Ca Mâu Ni trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh ,đã ban bố tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập.Nhưng trong đó niệm Phật là thù thắng đệ nhất. Hiện tại,nơi trăm ngàn muôn ức na-do-tha quốc độ khắp mười phương,các Đức Phật Chánh Đẳng Giác cũng đang dùng hằng sa phương tiện,ngôn thuyết,thí dụ để diễn bày vô số pháp môn tu tập,đưa hết thảy chúng sinh vào Không Tánh,Niết Bàn Diệu Tâm Như Lai Tạng,nhưng chỉ có niệm Phật là hữu hiệu ,siêu việt đệ nhất." -Người tu theo Pháp môn Tịnh độ ,nên quán thân nầy là khối xương thịt máu mủ chứa đựng các thứ nhơ nhớp hôi tanh .Kinh Niết Bàn nói:"Vòng thành thân kiến như thế,duy loài La sát ngu si mới ở trong đó,nếu người có trí ai lại đắm nhiễm thân nầy."Lại trong Kinh cũng nói:"Thân nầy là tập hợp các thứ đau khổ,là cảnh tù ngục,là một khối ung sanh tất cả đều bất tịnh,nên xét cho cùng,nó không có nghĩa lý lợi ích khi ta chắp lấy nó ,dù là thân của chư Thiên." do vậy nên thân nầy là vô thường , hành giả không chắp vào cái tứ đại giả hợp nầy, chỉ có Tâm mới bất sanh bất diệt căn bản không có sanh tử chỉ là chuyển đổi thân thể hoàn cảnh,không tham sống sợ chết thấy rõ thân là vô tướng mà chuyên tâm niêm Phật,phát Bồ Đề tâm hồi hướng công đức đến tất cả chúng sinh hữu tình ,xa lìa các Pháp chướng, y theo Pháp thuận mà hành trì, quán tưởng đến Đức Phật A Di Đà có vô lượng công đức ,tướng hảo,quang minh chiếu sáng khắp mười phương mà thiết tha cầu sanh về nước của Ngài,chuyên trì danh hiệu Ngài cho đến nhất Tâm Tam Muội thì khi lâm chung không có gì phải sợ,vì đã biết rõ nơi đến,sẽ ở gần Thánh chúng ,Thanh Văn Bồ Tát ,Phật nhờ cảnh thắng diệu và sự giáo hóa của chư Phật mà tu hành đến Vô Sanh Nhẫn chứng đạt quả vị Bất Thối vĩnh viễn không còn đọa lạc ác đạo. A DI ĐÀ PHẬT.
61,187 views | Oct 09, 2012
phim

Chuyện lạ thế kỉ 21 HT Giác Hạnh giảng

Những câu chuyện nầy được thầy Thích Giác Hạnh kể lại,trong thế giới tâm linh có những sự việc rất lạ và những câu chuyện nầy cũng chứng minh rằng người có công đức tu tập khi không còn trên thế gian thì phước đức đó là thành quả mà người đó vẫn được hưởng.Chúng ta nên tránh ác làm lành tín tâm niệm Phật,tu tập tích chứa công đức khi báo thân hết tâm không thối chuyển ý không giải đãi,trong tinh tấn ngoài an nhàn một lòng chuyên sâu câu niệm Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT thì Thế Giới Cực Lạc sẽ không xa.A DI ĐÀ PHẬT
50,207 views | Jul 24, 2012
phim

Những câu chuyện tâm linh Thích Giác Hạnh Thuyết Giảng Phần 4

http:yphim.net Xem Phim Mới Trực Tuyến
14,579 views | Dec 03, 2012
phim

Những câu chuyện tâm linh. HT Thích Giác Hạnh

Tâm linh có nguồn gốc phát sinh từ tâm thức của con người ,nó có hiệu ứng linh cảm,cảm nhận,thậm chí nhìn thấy được sự việc không hình tướng..... , nhưng không phải ai cũng có được trực giác nhận biết đặc biệt nầy.Cần nhìn nhận tâm linh không thể tách rời khỏi đời sống hằng ngày đây là tín ngưỡng là niềm tin của mọi người. Trong đạo Phật , Đức Thích Ca Thế Tôn truyền dạy Tâm Pháp đưa chúng sinh tới Giác ngộ,tác ý hành thiện được là do Tâm ,vì vậy vạn Pháp duy thức, Tam giới do Tâm, tu tập Tâm an thì cuộc sống an lạc,tạo được nhiều phước huệ.Đại sư Hám Sơn daỵ :" Tu huệ tức Quán Tâm,Tu Phước tức hành nơi Vạn Hạnh.Quán Tâm dùng phương pháp Niệm Phật làm phương pháp tối thắng. Vạn Hạnh dùng sự cúng dường làm đầu,hai việc nầy tức là hạnh tổng trì." Người tu Niệm Phật điều phục,chế ngự, hướng Tâm vào đúng Chánh Pháp của Phật thì trạng thái tâm linh an lạc,ánh sáng tự tâm phát lộ,trí huệ hiện tiền,đó là nhân Tịnh Độ sau nầy được quả thành tựu ở tương lai nơi Tây Phương Cực Lạc.A DI ĐÀ PHẬT.
65,313 views | Jan 09, 2013
phim

Câu Chuyện Tâm Linh Câu Chuyện Về Một Nhà Sư Đòi Tự Hủy Thi Thể

* Đừng quên đăng ký theo dõi (subscribe) để nhanh chóng cập nhật những thước phim mới nhất về: Minh Sư Trần Tâm (Master Ruma)Website ----------------------------------------¬¬---------------------------------------¬-¬----Để tìm hiểu thêm về phương pháp thiền Diệu Âm, hãy truy cập: http:masterrumameditation.orgvi* The Light and Sound Meditation Method (in English): http:quanyinvillage.comqt1 * Tiểu sử Master Ruma: http:masterrumameditation.orgvisu...Contact us ----------------------------------------¬¬---------------------------------------¬-Mọi thắc mắc về vấn đề Tâm Linh, quý vị vui lòng liên hệ qua:* Liên lạc viên trên toàn thế giới: http:masterrumameditation.orgvili... * Email: oceanovlove@yahoo.com * Facebook: facebook.commasterruma ----------------------------------------¬¬---------------------------------------¬-¬----------------- Master Tran Tam International Association 4508 Windmill Road, Loxahatchee, Florida 33470, Hoa Kỳ
19,553 views | Feb 07, 2014
phim

linh hồn chuyện có thật 100 Thế giới tâm linh kinh dị huyền bí kỳ ảo l...

GỌI HỒN NGƯỜI CHẾT Oan 100% của Haoquang Truong1 năm trước 18.444 lượt xem CÔ ĐỒNG SINH. GỌI HỒN CHÁU - CÔ ĐỒNG SINH của truong anh9 tháng 4.746 lượt xem Clip goi hon chau. GỌI HỒN NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ .SỰ THẬT 100% của Haoquang Truong1 năm trước 1.052.632 lượt xem cô đồng Sinh ở Hải Dương gọi hồn rất chuẩn ,có thể nói là 100% người âm trở về.dù ai có không tin vào cõi âm có tồn tại hay ... GỌI HỒN ANH CỤC.wmv của vietboi19572 năm qua 111.080 lượt xem Nơi đây được được gọi là TRUNG TÂM TÌM KIẾM HÀI CỐT LIỆT SĨ. Một địa chỉ tâm linh do nhà ngoại cảm LÊ TRUNG TUẤN ... Gọi hồn O Lê (1).mp4 của BelaVampire2 năm qua 1.657 lượt xem Nhập vào Chị Lan.9:59 Các lãnh đạo nhà nước Việt Nam đi gọi hồn Chủ Tịch Hồ Chí Minh của trituephatmon4 tháng 2.783 lượt xem3:13 Thực hư chuyện gọi "hồn" tại số 1 Đông Tác-Hà Nội. của Quangtung1409789 tháng 882 lượt xem Thực hư chuyện gọi "hồn" tại số 1 Đông Tác-Hà Nội.11:01 gọi hồn áp vong ở đền cậu tuấn Địa chỉ tổ 88,khu 7B,phường cẩm phú cẩm phả quảng ninh ĐT 0978350768 phần 2 của Luong Nguyen Duy8 tháng 4.314 lượt xem8:36 2013 Hài kịch - Gọi hồn ( Việt Hương - Hoài Tâm ) tuyển tập vô đối nhất thế giới của Clip Hót Cập Nhật Mới Nhất3 tháng 5.941 lượt xem......... Khoảng 58.700 kết quả 1:09 Obama Rap Cực Đỉnh Obama Clip Giải Trí ...53:01 phatgiaovnn.com Gọi hồn cụ Đề Thám của cat tuong1 năm trước 4.070 lượt xem Gọi hồn cụ Đề Thám.9:47 http:www.indochinatravelservice.com vietnam travel GỌI HỒN NGƯỜI CHẾT 2 của Haoquang Truong1 năm trước 21.837 lượt xem CÔ ĐỒNG SINH Ở HẢI DƯƠNG.7:26 GỌI HỒN ÁP VONG Ở BẮC NINH của mạnh vũ đăng9 tháng 669 lượt xem gọi hồn áp vong.9:09 GỌI HỒN NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ (SỰ THẬT 100%) của Haoquang Truong1 năm trước 27.985 lượt xem cô đồng Sinh ở Hải Dương.8:14 gọi hồn áp vong ở đền cậu tuấn Địa chỉ tổ 88,khu 7B,phường cẩm phú cẩm phả quảng ninh ĐT 0978350768 phần 1 của Luong Nguyen Duy8 tháng 1.311 lượt xem33:58 Âm dương đôi đường Chí Tài - Hoài Linh - Gọi hồn của hoailinh20132 tháng 664 lượt xem hai hoai linh,hai hoai linh 2012,hai hoai linh 2013,video hai hoai linh,hai hoai linh moi nhat,phim hai hoai linh,xem hai hoai linh ...24:36 xemtay-bài-tửvi-tướng-số-phong.th-gọi hồn-(cậu tuấn0978350768) của Luong Nguyen Duy3 tháng 1.618 lượt xem cậu bé bản đền nhập vào cậu tuấn xoi xét cho khách.mời các bạn (vào youtobe gọi hồn ở đền cậu tuấn cẩm phú cẩm phả Quảng ...21:24 Ep 149] Pháp sư gọi hồn của Tuan91132 tháng 39.449 lượt xem4:14 Gọi hồn - Torai9 ft Kiban của Việt Underground2 tháng 585 lượt xem Ver1: Torai9 Ủa đm mày tưởng tao dễ dụ? Tưởng mày chết là ông nương? Con đĩ mẹ mày thằng khí đụ cả họ mày chết tao không ...6:18 MỘT TRÍCH ÐOẠN VỀ GỌI HỒN của langthang422 năm qua 143.918 lượt xem Xin mời đọc "Cây Ða Lối Cũ, Gọi Hồn Người Xưa" trong mạng lưới: ...1:18:42 KẾT TẬP ĐẠI LỄ GỌI HỒN NGƯỜI ÂM CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH HUỆ CỬU NĂM 2012 của Thich Hue Cuu5 tháng 150 lượt xem Đại Đức Thích Huệ Cửu Trụ trì chùa Phúc Quang, xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang Số điện thoại: 0937.767600. Gọi hồn, người chết oan, nhập xác, ma quỷ, kinh dị, sợ hãi, ghê rợn, thầy cúng, cô cậu, bà đồng, lên đồng, mê tín dị đoan, tâm linh, cúng bái, tín ngưỡng, văn hóa, tục lệ, thần linh, quỷ nhập tràng, nhập hồn, ma tà, trở về, sự thật giả, nhốt vong hồn, thực hư, áp vong, sư thầy, chùa đền thờ, truyền thống, gia đình, việt nam, 2013, pháp sư, chuyện lạ, có thật, bóng ma ám, đêm khuya, bóng đêm tối, giết người, man rợ, dã man, giải trí vui hài, thư giãn, ngoại cảm
20,971 views | Jan 19, 2014
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com