Phim | Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận | Phat Thuyet Kinh Pha

Phim (0.03 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận

From Youtube.com - Posted: Feb 27, 2013 - 361 views
Phim | Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận | Phat Thuyet Kinh Phap Diet Tan
Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận
Phat Thuyet Kinh Phap Diet Tan
Thời lượng: 07 phút 21 giây 
Xem Phim
Download: www.phimphatgiao.com
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

Quý Tiếc Mạng Sống Xin Đừng Phá Thai Giết Trẻ

Biên dịch: TT Thích Minh Kiết. Chủ trì: phóng viên Đinh Gia Lệ Khách mời: Lão PS Tịnh Không Ngày 9-12-2011 Download video: http:tinyurl.comapinam78
1,253 views | Jan 13, 2014
phim

Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp

Download: www.phimphatgiao.com
1,606 views | Feb 27, 2013
phim

Phật Thuyết Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà Da Ni

Download: www.phimphatgiao.com
1,343 views | Feb 27, 2013
phim

Sám Phát Nguyện Thích Trung Nghiêm tụng

Sám Phát Nguyện:: Thích Trung NghiêmMột lòng quy kính, Phật A Di Ðà, Thế giới Cực Lạc, Nguyện lấy hào quang, Trong sạch soi cho, Lấy thệ Từ bi, Mà nhiếp thọ cho, Con nay chánh niệm, Niệm hiệu Như Lai, Vì đạo Bồ đề, Cầu sinh Tịnh độ. Phật xưa có thệ: "Nếu có chúng sinh Muốn sinh nước ta, Hết lòng tín nguyện, Cho đến mười niệm, Nếu chẳng đặng sinh Chẳng thành Chánh Giác". Do vì nhân duyên, Niệm hiệu Phật nầy, Ðược vào trong bể, Ðại thệ Như Lai, Nhờ sức Từ bi, Các tội tiêu diệt, Căn lành tăng trưởng. Khi mạng gần chung, Biết trước giờ chết, Thân không bệnh khổ, Tâm không tham luyến, Ý không điên đảo, Như vào thiền định. Phật và Thánh chúng, Tay nâng kim đài, Cùng đến tiếp dẫn, Trong khoảng một niệm, Sinh về Cực Lạc, Sen nở thấy Phật, Liền nghe Phật thừa, Chóng mở Phật tuệ, Khắp độ chúng sinh, Trọn Bồ đề nguyện. Chúng sinh không số lượng, Thệ nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, Thệ nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không kể xiết, Thệ nguyện đều tu học. Phật đạo không gì hơn, Thệ nguyện được viên thành.
258 views | Jun 17, 2013
phim

PHẬT THUYẾT KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ÐẠI VIÊN MÃN ĐẠI BI TÂM ÐÀ LA NI (Tranh minh họa rất đẹp) "Ai thành chánh giác trong ngày nay? Khắp phóng ánh sáng như thế này. Mười phương sát độ thành sắc vàng, Cả cõi đại thiên cũng như vậy. Ai được tự tại trong ngày nay? Phổ diễn thần lực ít có này. Không ngằn cõi Phật đều rung động, Cung điện long thần cũng long lay. Sức thần thông này ai làm ra, Là ánh quang minh đấng Phật Đà. Là của Bồ tát, đại Thanh văn, Hay trời Đế Thích, cùng Phạm ma? Nay trong chúng hội đều sanh nghi, Chẳng biết đây là nhân duyên gì? Muốn cầu hiểu rõ, tâm thành kính, Hướng trông về ngôi đại từ bi." NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT _()_
10,584 views | Nov 20, 2012
phim

Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt HQ

Phật nói Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Dịch giả: Thích Tuệ Thông
25,076 views | Jan 29, 2013
phim

Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus ...

Xem Phim Hoạt Hình Phật Giáo khác ( Click đây ) : http:www.youtube.complaylist?list=PLFp-TCPxl7gvH_OXdhO4q4YAAOgfZaKnp Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Buddha Pronounces the Sūtra of Amitāyus Buddha
592 views | Feb 20, 2013
phim

Phật nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả

Phật nói Kinh Thiện Ác Nhân Quả Dịch giả: Thích Trung QuánLink tải MP3: https:docs.google.comfiled0B_e6gnI3kxW0VXlFaHQ3ZlM1OUE
216,350 views | Jan 28, 2013
phim

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương HQ

Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Hán dịch: Tam Tạng Sa-môn Thần Thiên Tức Tai của Mật Lâm Tự người nước Nhạ-lạn-đà-la thuộc xứ trung Ấn Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên ThuậnXem Chánh Kinh tại: http:daitangkinh.net?f=Phat-Thuyet-Kinh-Dai-Thua-Trang-Nghiem-Bao-Vuong--1 Tải file mp3 tại: http:phimphatgiao.comclipsDVD-10Phat-Thuyet-Kinh-Dai-Thua-Trang-Nghiem-Bao-Vuong.mp3 Nghe diễn đọc Kinh Điển tại: http:www.youtube.complaylist?list=PLS1qGEdEAca2x2PYk_8irQcePC4F8F8TZ ------------------- Download "Quán Âm" Kinh: http:www.mediafire.comfolder9bsjmbik6yar5 --- Tải tôn ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm tại: https:drive.google.comfolderview?id=0B_e6gnI3kxW0VlA5N0hDVVN0MGs&usp=sharing
2,389 views | Apr 15, 2013
phim

Kinh Diệt Tận. ĐĐ Thích Trí Huệ.

Kinh Diệt Tận. ĐĐ Thích Trí Huệ.
1,507 views | Aug 05, 2012
phim

Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Loc The Buddha Speaks of Nine Colored Deer Sū...

Phật Thuyết Kinh Cửu Sắc Loc - The Buddha Speaks of Nine-Colored Deer Sūtra - http:phimphatgiao.com
1,665 views | Aug 17, 2011
phim

Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai Trích kinh Bảo Tích

Trích Kinh Ðại Bảo Tích Vô Lượng Thọ Như Lai Hội Thứ Năm (Hán bộ từ quyển thứ 17 đến hết quyển thứ 18) Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí TịnhNghe đầy đủ tại: http:www.youtube.complaylist?list=PL255BE3F8DC7C1473
969 views | Aug 29, 2012
phim

Sám Phật Xuất Gia Thích Trung Nghiêm

Sám Phật Xuất Gia :: Thích Trung Nghiêm Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đỗ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân, Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân, Luống chịu khổ không ngừng gây khổ. Mê chấp tánh tham, si, tật đố, Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia, Nợ tuần hoàn vay trả không xa, Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn. Bồ Tát dũ Bà tâm lân mẫn, Quyết hy sinh độ tận hữu tình, Đoạn ái ân phú quí riêng mình, Chọn điệu sống quang minh vô trụ, Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ, Cùng quần sinh hưởng thú yên lành, Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh, Rời cung cấm băng thành tìm đạo. Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo, Mở lòng thương đại tạo bao la, Chiếc thân vui bạn với yên hà, Theo tiếng gọi lòng từ giục nhắc. Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc, Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh, Non sông gấm vóc thiên thành, Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào. A Nô Ma sóng vỗ rạt rào, Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh, Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh, Dừng vó câu thả gánh tang bồng, Gởi lời về tâu trước bệ rồng, Cầu vương phụ giải lòng trông đợi. Rừng khổ hạnh lần dò bước tới, Xét hành nhơn lầm lỗi nhiều phương, Bởi người chưa rõ lý chơn thường, Hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích. Tạm dời gót trên đường điểu tích, Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên, Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền, Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất ; Đầy ba đức cõi lòng chơn tịnh, Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng. Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên, Trên Pháp tọa Bồ đề chứng quả. Hóa độ khắp đại thiên thiên hạ, Muôn loài đều một dạ ghi ơn. Chúng con nay phát nguyện tu nhơn, Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ. Trước bảo điện trì kinh niệm chú, Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng, Cúi xin Phật, Pháp, Thánh, Hiền, Gia hộ chóng tiêu trừ nghiêp chướng. Ngưỡng mộ đấng Pháp vương vô thượng, Nhứt tâm đồng đảnh lễ quy y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
172 views | Jun 17, 2013
phim

Thị Phi Nhân Ngã

Trích từ "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên" tập 34 & 35 do PS Tịnh Không chủ giảng
1,293 views | Dec 14, 2013
phim

Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Phim Phật Giáo

URL danh sách phát Phim Phật Giáo: http:www.youtube.comview_play_list?p=487E991F8DFDA2CC
1,087 views | Jan 16, 2014
phim

Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời The Buddha Speaks The Sutra On Cause...

Download: www.phimphatgiao.com
1,519 views | Feb 24, 2013
phim

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.


© 2014 - VideosViet.Com