Nhac Han Quoc Orange Caramel 오렌지캬라 0z9r57magvc

Nhac Han Quoc (0.05 seconds)

Thông báo phim mới qua Email
(Có thể ngừng nhận bất kỳ lúc nào)

orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼

From Youtube.com - Posted: Mar 05, 2015 - 10 views
Nhac Han Quoc | orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼ | orange caramel i˜¤ë Œi§€iº¬ë¼
orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼
orange caramel i˜¤ë Œi§€iº¬ë¼
Thời lượng: -- 
Xem Phim
orange caramel ì˜¤ë Œì§€ìº¬ë¼
(Source: youtube.com).
de xem phim nhanh hon
Like để nhận phim mới mỗi ngày!
Videos Khác:

MV Orange Caramel 오렌지캬라멜 Catallena 까탈레나

[MV] Orange Caramel(오렌지캬라멜) _ Catallena(까탈레나)LOEN MUSIC changes the name to '1theK[wʌnðəkeɪ]' to be a global K-POP hub! 로엔뮤직이 새 이름 '1theK(원더케이)'과 함께 글로벌 K-POP 허브채널로 도약합니다.*English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumthird-single-catallena-singleid839317544Orange Caramel, known as the group that has done the best out of idol group units, and as a global unit of After school is back with 'THE THIRD SINGLE CATALLENA' after a year and five months. The title song 'Catallena' is comes from the Pakistan Punjab folk song 'Jutti Meri', and it's a India style disco song. The funky guitar and string makes the song fun, and the lyric talks about mean yet charming 'Catallena' making the song unique for 'Orange Caramel'. ▶1theK FB : http:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : https:plus.google.com+1theKアフタースクールのグローバルユニットで、アイドルグループユニットの中で大成功を収めたことで有名なオレンジキャラメルがファーストフルアルバム『リップスティック』以来、1年5ヵ月ぶりに『THE THIRD SINGLE CATALLENA』をリリースした。 このアルバムのタイトル曲「カタレナ」は、パキスタンのパンジャブ族の民謡'ジュチメリー(Jutti Meri)'を借用して作ったインド風のディスコ曲。ファンキーなギターとストリングスの調和が曲の雰囲気を盛り上げ、幼稚できつい性格だが不思議な魅力で人をひきつけるキャラクター'カタレナ'の話を盛り込んだ歌詞まで、オレンジキャラメル特有のユニークさに中毒性まで盛り込んだ。애프터스쿨의 글로벌 유닛으로 아이돌 그룹 유닛 중 최고의 성공을 거둔 것으로 손꼽히는 오렌지캬라멜이 정규 1집 '립스틱' 이후 1년 5개월여 만에 THE THIRD SINGLE CATALLENA를 발매 했다.이 앨범의 타이틀 곡인 '까탈레나'는 파키스탄 펀자브 족의 민요 '주띠메리(Jutti Meri)'를 차용하여 만든 인도 풍 디스코 곡이다. 펑키 한 기타와 스트링의 조화가 흥을 돋구고, 유치하고 까칠하지만 이상한 매력으로 사람을 사로잡는 캐릭터 '까탈레나'의 이야기를 담은 가사까지 더해 오렌지캬라멜 특유의 유니크 함에 중독성까지 담아 냈다.
3,776,198 views | Mar 11, 2014
nhac han quoc

Orange Caramel 오렌지캬라멜 Shanghai Romance 샹하이 로맨스 上海之戀 MV

[ ♬ Download ] iTunes : http:itunes.apple.comusalbumsyanghai-lomaenseu-shanghaiid473149602 Melon : http:www.melon.comcdsalbumwebalbumdetailmain_list.htm?albumId=2019316▶ LOENMUSIC TW : https:twitter.comLOEN_MUSIC ▶ LOENMUSIC FB : http:www.facebook.comLOENMUSIC.officialSurprising fans each time with a new concept for each album, After School's global unit, Orange Caramel is back with their second Asia Project: Shanghai Romance.The title song "Shanghai Romance" has a unique Chinese style melody and is a popular song that everyone can easily enjoy, combined with Orange Caramel's freshness and liveliness. The song proves that Orange Caramel, as they also perform in China, appeals not just to Korea but also to world markets. オレンジキャラメル(Orange Caramel)_ 上海ロマンス(上海之戀Shanghai Romance)アルバムごとに目新しいコンセプトで私たちを驚かせたアフタースクールのグローバルユニット、オレンジキャラメルが「ワンアジアプロジェクト第2弾:上海ロマンス」で、私たちのそばに帰ってきた。タイトル曲「上海ロマンス」は、中国特有の雰囲気を連想させるユニークなメロディーが印象的な曲で、オレンジキャラメルならではの爽やさと溌剌さが溶け込んで老若男女誰もがやさしく楽しめる大衆的な曲だ。漢字では'上海之恋'と書くこの曲は、中国で'ドンジャチョダン(橙子焦糖)'というチーム名で活動しているオレンジキャラメルが韓国はもちろん、世界市場でも十分に魅力的であることを示している曲だ。매 앨범마다 색다른 컨셉으로 우리를 놀라게 했던 애프터스쿨의 글로벌유닛, 오렌지캬라멜이 '원 아시아 프로젝트 2탄 : 샹하이 로맨스'를 통해 우리 곁을 찾아왔다.타이틀곡 "샹하이 로맨스"는 중국 특유의 분위기를 떠올리게 하는 독특한 멜로디가 인상적인 곡으로, 오렌지캬라멜만의 상큼 발랄함이 녹아 들어 남녀노소 모두가 쉽게 즐길 수 있는 대중적인 곡으로 탄생하였다. 한자로는 '상해지련(上海之戀)'으로 표현 되는 이 곡은, 중국에서 '등자초당(橙子焦糖)'이라는 팀명으로 활동하고 있는 오렌지캬라멜이 한국은 물론, 세계 시장에서도 충분히 매력적이라는 것을 보여주는 곡이다.
5,672,091 views | Oct 12, 2011
nhac han quoc

MV ORANGE CARAMEL 오렌지캬라멜 My Copycat 나처럼 해봐요

[MV] ORANGE CARAMEL(오렌지캬라멜) _ My Copycat(나처럼 해봐요)*English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumfourth-single-nacheoleom-haebwayoid910035911** Orange Caramel The Fourth Single 'My Copycat' MV Full Edition ATTACK! Find the main theme for Orange Caramel 'My Copycat' !! Long-awaited 'Find Orange Caramel' Season 2 'Where's Orange Caramel? + Find the wrong picture of Orange Caramel'!!Mission 1. Find the wrong picture! On the top of the two pictures, there's a number. Find that number of wrong pictures! It gets harder so don't relax your attention even if it's easy in the beginning^^! + ??? How many wrong spots are there in the picture marked with '???' ? Find it out together!Mission 2. Where's Orange Caramel? They are hidden in places on different level than season 1! No more hints!Mission 3. Find hidden 'Mr. Cho'! Cho Seho made a surprise appearance in the music video! Where is he? +Other two artists from PLEDIS are also in it as surprising guests~Please take a closer look at the people who wore Wally costume! We raised the degree of difficulty for season 2! There's more than one thing to find right? You won't be able to find everything in your first attempt!Give it a try! If you succeed despite the high level of difficulty, mission complete! Oh! there's one thing you should be aware of for this mission. Do not comment your answers!!If you completed the mission, please send your answers to [[email protected]]! We will give away Orange Caramel's autographed CD and the Skecher's sneakers that the members are wearing in the music video.It's advantageous to keep your answers secret until this event ends, right? + Don't take away the fun of finding the answers!Enter for this event until August 31st. The winner will be announced on September 1st. 'Where's Orange Caramel' will be continued throughout this album, so please love 'My Copycat'! Coming soon~~▶1theK FB : http:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : https:plus.google.com+1theK오렌지캬라멜 ‘나처럼 해봐요’의 메인 테마 ‘오캬를 찾아라’!! 기다리고 기다리시던 ‘오캬를 찾아라’ 시즌2는 ‘숨은 오캬 찾기 + 틀린 오캬 찾기’!!!!Mission 1. 틀린 그림 찾기! 두 개의 그림 중 상단에 보면 숫자가 있는데요 그 수만큼 틀린 그림을 찾아보세요! 처음에 쉽다고 방심은 금물!! 점점 어려워집니다^^! + ‘???’로 처리된 틀린 그림 찾기는 과연 몇 개가 틀린 그림일까요? 함께 맞춰보세요!Mission 2. 숨은 오캬를 찾아라! 시즌1과의 레벨과는 차원이 다른 오캬 들이 숨어있습니다! 다른 힌트 필요 없겠죠?Mission 3. 'Mr. Cho' 숨은 조세호를 찾아라! 뮤직비디오에 깜짝 출연 해주신 대세 조세호씨가 숨어 있습니다! 과연 어디에 숨어있을까요? + 조세호씨 말고! 플레디스 아티스트 두 명도 깜짝 게스트로 참여 했습니다~ 월리 의상을 입은 사람들을 눈 여겨 봐주세요!시즌2는 난이도를 더~ 더욱~ 높였습니다! 찾아야 할게 한 두 개가 아니죠? 한번 보고는 못 찾으실 겁니다. 그래도 도전하세요! 이런 높은 난이도에도 불구하고 성공하셨다면 이번에도 미션 컴플리트!아차! 이번 미션에서는 주의하실 점이 있습니다. 그것은 바로! 정답을 댓글로 달지 않기! 그 이유는 바로~! 미션을 완료하신 분은 "[email protected]"으로 정답을 보내주세요! 추첨을 통해 사인CD와 함께 MV에서 멤버들이 신고 있는 예쁜 스케처스 운동화를 선물로 드립니다. 이벤트가 끝날 때까지 정답은 혼자만 알아야 유리하겠죠?.. + 찾는 재미 뺏지 않기! 당첨자는 9월 1일 발표될 예정이니 8월 31일까지 응모해주세요.숨은 오캬 찾기는 이번 활동 내내 계속될 예정이니, ‘나처럼 해봐요’ 많이 많이 사랑해주세요! 꺼밍순~~
5,054,327 views | Aug 17, 2014
nhac han quoc

MV ORANGE CARAMEL 오렌지캬라멜 Abing abing 아빙아빙

[MV] ORANGE CARAMEL(오렌지캬라멜) _ Abing abing(아빙아빙)*English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumabing-abing-abing-abing-singleid880453812Orange Caramel is back with a song that will make your hot summer cool!'Abing Abing' is collaboration with Baskin Robbins and it will show Orange Caramel's uniqueness. This song is made by Egi and Seo Yongbae who also composed 'Catallena', 'Lipstick', and other hip songs.▶1theK FB : http:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : https:plus.google.com+1theKオレンジキャラメルが蒸し暑い夏を涼しくしてくれる特別な音源で帰ってきた。 べスキンラビンスとのコラボレーションで誕生した「アビンアビン」は、オレンジキャラメルだけの独特の色がそのまま溶け込んでいる曲で、これまでは見られなかった新たな魅力を確認することができる。 また、今回の音源は、オレンジキャラメルの「カタレナ」、「リップスティック」などのヒット曲を生み出した、イ・ギ、ソ・ヨンベ作曲家が参加して曲の完成度を一層高めた。 오렌지캬라멜이 무더운 여름을 시원하게 해줄 특별한 음원으로 돌아왔다.배스킨라빈스와 콜라보레이션으로 탄생한 '아빙아빙'은 오렌지캬라멜만의 독특한 색이 그대로 녹아있는 곡으로 그동안은 볼 수 없었던 새로운 매력을 확인할 수 있다. 또한 이번 음원은 오렌지캬라멜의 '까탈레나', '립스틱' 등 히트곡을 만들어낸 이기, 서용배 작곡가가 참여해 곡의 완성도를 더욱 높였다.
2,382,454 views | May 19, 2014
nhac han quoc

Orange Caramel Magic Girl HD 中韓字幕

1,276,689 views | Jul 06, 2010
nhac han quoc

에프엑스 Electric Shock Music Video

♬ Download on iTunes : http:itunes.apple.comusalbumelectric-shock-epid534866933☞ For more Information : http:www.smtown.com ☞ Facebook SMTOWN : http:www.facebook.comsmtown ☞ SMTOWN Official YouTube Channel : http:www.youtube.comsmtown[Album Introduction]'Electric Shock'[English] f(x) is making a splendid comeback with the second mini album 'Electric Shock' on June 13th! This is a new album that f(x) is releasing from a long time after appearing individually in various fields including drama and show programs after 'Hot Summer' they released last summer that it is expected to received fervent responses from the music fans of the world. 'Electric Shock' is an energetic and rhythmical electronic dance song with addictive chorus. The song compares confused but exciting feelings after falling in love to an electric shock and the lyric expresses this feeling interestingly by starting each line of the word, 'Jeongichunggyeok ("Electric Shock" in English)' to make it even more interesting.[日本語] f(x)が来る13日に二枚目のミニアルバム「Electric Shock(エレクトリック・ショック)」で電撃的にカムバックする。 今回のアルバムは昨年の夏に発表した「Hot Summer」以降、各自がドラマやバラエティ等の様々な分野で個別活動を繰り広げているf(x)が久しぶりに発表するニューアルバムであるだけに国内はもちろん、海外音楽ファンからの熱烈な反応が期待される。 「Electric Shock」エネルギッシュでリズミカルな魅力のエレクトロニックダンス曲で、中毒性の強いリフレーンが印象的であり、恋に落ちて戸惑いながらも気分の良い感じをまるで電気に感電したようなビリビリした衝撃に比喩し、「電気衝撃(Electric Shock)」の四文字で言葉遊びするように表現した面白い歌詞が異色だ。[中國語] 于13日,f(x)将发行第二张迷你专辑'Electric Shock'重登舞台。 这张专辑是f(x)在去年夏天发行的'Hot Summer' 之后,在电视剧、娱乐节目等多个领域都有不错的表现的各个成员在近一年之后才推出的新唱片,因此,不光是韩国国内歌迷,还有国外歌迷听到这个消息后会激动。 主打歌'Electric Shock'是一首充满电力感和节奏感的电子风格的舞曲,中毒性极强的副歌部分让人印象深刻,歌词中表现了坠入爱河的如同触电般苏苏麻麻的感觉,以'Electric Shock(电气冲击)'4个字做成4行诗的歌词,增添歌曲的趣味。[한국어] f(x)가 두 번째 미니앨범 'Electric Shock(일렉트릭 쇼크)'로 전격 컴백한다. 이번 앨범은 작년 여름 발표한 'Hot Summer' 이후, 각자 드라마, 예능 등 다양한 분야에서 개별 활동을 펼치고 있는 f(x)가 오랜만에 선보이는 새 음반이어서, 국내는 물론 해외 음악 팬들의 열띤 호응이 기대된다. 'Electric Shock'는 에너제틱하고 리드미컬한 매력의 일렉트로닉 댄스곡으로, 중독성 강한 후렴구가 인상적이며, 사랑에 빠져 혼란스럽지만 기분 좋은 느낌을 마치 전기에 감전된 듯한 짜릿한 충격에 비유, '전기충격(Electric Shock)' 네 글자로 사행시를 짓듯 표현한 재미있는 가사가 색다른 재미를 선사한다.♬ 에프엑스_Electric Shock_Music Video ℗ S.M.Entertainment
75,232,455 views | Jun 11, 2012
nhac han quoc

BTOB WOW M V

Official Music Video for BTOB's WOW (2012.09.12)비투비 - WOW 뮤직비디오Available on iTunes http:bit.lyT30QLK
15,232,921 views | Sep 11, 2012
nhac han quoc

M V miss A 미쓰에이 남자 없이 잘 살아 I don t need a man

[MV] miss A(미쓰에이) "남자 없이 잘 살아"(I don't need a man)miss A(미쓰에이) "남자 없이 잘 살아"(I don't need a man) Music Video from the 5th project, [Independent Women III]
20,433,415 views | Oct 12, 2012
nhac han quoc

MV GIRL S DAY 걸스데이 Expect 기대해

[MV] GIRL'S DAY(걸스데이)_Expect(기대해) *English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumgidae-expectationid620237790Girl Group GIRL'S DAY is coming back after 2years and 8months with the first regular album 'Expectation'. The title song 'Expect'(Composed and written by Nam Ki Sang and DANIEL R.) is a hybrid song that has analog and electronic sound appropriately mixed together. In this song we can see Hyeri and Yura's refreshing voice going along with the lead vocal Sojin and Minah's sexy and beautiful voice. It talks about a woman wanting to get the heart of a gorgeous man who seems like a player. But the song talks about a woman's mentality in a very sensitive manner. In this album, fans will be able to see Girl's Day with better choreography, clothes, hairstyle and make-up and see the more mature and sexy sides of Girl's Day. ▶1theK FB : https:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : http:goo.glmJCt9cGIRL'S DAY(ガールズデイ)_Expect(キデへ:期待して) ガールグズグループ'ガールズデイ'がデビュー2年8ヶ月ぶりに生涯初のフルアルバム[Expectation]をリリースする。 タイトル曲「期待して(作曲ナム・ギサン作詞ナム・ギサンDANIEL R.)」は、アナログとエレクトロニックが適切に配置されたハイブリッドサウンドで武装した。特にこの曲は、ヘリとユラのさわやかで個性のあるボーカルと、リードボーカルソジンとミナの妖艶とセクシーを行き来する円熟した歌唱力を味わうことができる。浮気者のようだがカッコいい彼を自分のものにしたがる女性の心理を繊細に表現し、ノリのいい中毒性のあるリフレーンで重い主題をさわやかに描きだした。また、振付け、衣装、ヘアスタイル、メイクアップまでセクシーコンセプトで武装した今回のアルバムで、既存のアルバムと比べて一層成熟したガールズデイに会うことができる。걸그룹 걸스데이가 데뷔 2년 8개월 만에 생애 첫 정규앨범 'Expectation'을 발매한다타이틀곡 '기대해'(작곡 남기상 작사 남기상 DANIEL R.)는 아날로그와 일렉트로닉이 적절히 배치된 맞춤형 하이브리드 사운드로 무장했다. 특히 이곡은 혜리와 유라의 상큼하고 개성 있는 보컬과 리드보컬 소진과 민아의 요염과 섹시를 오가는 원숙한 가창력을 맛볼 수 있다. 바람둥이 같지만 멋진 그 남자를 내 것으로 만들어 보고 싶어 하는 여자의 심리를 섬세하게 표현했으며 신나고 중독성 있는 후렴구로 무거울 수 있는 주제를 상큼하게 풀어놓았다. 또한 안무, 의상, 헤어스타일, 메이크업까지 섹시 콘셉트로 무장한 이번 앨범은 기존 앨범들과 비교해 한층 성숙한 걸스데이를 만날 수 있다.
15,976,388 views | Mar 13, 2013
nhac han quoc

Orange Caramel Aing Full HD MV

Orange Caramel (오렌지캬라멜) - A~ing♡ (아잉♡)
915,406 views | Nov 18, 2010
nhac han quoc

Wonder Girls 원더걸스 Like this

Wonder Girls _ Like this _ MUSIC VIDEO ♬ iTunes : http:bit.lyL0dLE5 [June 3rd, 2012. Wonder Girls 2nd Mini Album "Wonder Party" Released]'Wonder Party'로 여러분을 초대합니다!'작년 11월, 정규 2집 'Wonder World'로 컴백해 Be My Baby 열풍을 일으켰던 원더걸스가, 오는 6월 3일, 미니앨범 'Wonder Party'를 들고 돌아옵니다. 특히 타이틀 곡인 'Like this'는 원더걸스가 선보이는 힙합 스타일의 곡입니다. 일렉트로닉 사운드에 힙합 비트를 결합시켜 원더걸스 만의 유쾌하고 즐거운 매력을 발산합니다. 놀라운 소녀들 원더걸스가 선보이는 미니앨범 'Wonder Party'에 여러분을 초대합니다! 모두 모두 모여 Wonder한 Party를 신나게 즐겨보세요! We invite you to the 'Wonder Party'!Wonder Girls, who brought the Be My Baby sensation with their 2nd full-length Album 'Wonder World' last November, is coming back with their mini-album 'Wonder Party' on this coming June 3th.In particular, the title song 'Like this' is the hip-hop styled song which Wonder Girls present. It is a combination of electronic sound and hip-hop beat, and creates the delightful and exciting charm only Wonder Girls have.We invite all of you to the mini-album 'Wonder Party' presented by Wonder Girls! Please gather around and enjoy the wonderous party ahead of you!▣ Wonder Girls Homepage http:wondergirls.jype.com ▣ Wonder Girls FACEBOOK http:www.facebook.comwondergirlsworld ▣ Wonder Girls TWITTER https:twitter.comwondergirls ▣ JYP Entertainment Homepage http:www.jype.comCopyrightⓒ 2012. JYP Entertainment. All Rights Reserved
25,370,572 views | Jun 02, 2012
nhac han quoc

TEEN TOP 틴탑 Miss Right 긴 생머리 그녀 MV

TEEN TOP(틴탑)_Miss Right(긴 생머리 그녀) MV TEEN TOP Official Fan Cafe | http:cafe.daum.netTEENTOP https:itunes.apple.comusalbumno.1id608170324
8,068,890 views | Feb 24, 2013
nhac han quoc

MV After School 애프터스쿨 First Love 첫사랑

[MV] After School(애프터스쿨) _ First Love(첫사랑)*English subtitles are now available. :D (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumaft...The group who always gives the best performance, Afterschool is back with 6th maxi single album.  The title song 'First Love' is done by the best producer 'Brave Brothers' who made 'Because of You' for Afterschool. The punk and groovy sound shows the sentimental and sad voice colors of Afterschool that has never been shown before. It also shows the wonderful music colors of afterschool. Through the two musicians 'Afterschool' and 'Brave Brothers' and their song 'First Love', they will make the 'Beautiful memories in black and white pictures' of someone into a beautiful first love. ▶ LOENMUSIC FB : http:www.facebook.comLOENMUSIC.off... ▶ LOENMUSIC TW : https:twitter.comLOEN_MUSIC[MV] After School(アフタースクール) _ First Love(初恋)誰も真似できない最高のパフォーマンスを見せてくれるグループ、アフタースクールが、6回目のマキシシングルアルバム「初恋」で帰ってきた。タイトル曲「初恋」は、アフタースクールの「君のために」を作業して、この時代最高のプロデューサーとなった「勇敢な兄弟」が、アフタースクールともう一度一緒に作業することで話題になった。ファンキーでグルーブ感のあるサウンドに、今まで見せたことのない、今までとは違うアフタースクールの感性的なボイスカラーで、切なくて魅力的な音楽の色を見せている。説明の要らないミュージシャン'アフタースクール'と'勇敢な兄弟'が「初恋」を通じて表現する'モノクロの写真の中の美しい思い出'のような愛は、アフタースクールを誰かの初恋にしてくれるだろう。그 누구도 감히 자리를 넘볼 수 없는 최고의 퍼포먼스를 보여주는 그룹 애프터스쿨이 6번째 맥시 싱글 앨범 '첫사랑'으로 돌아왔다. 타이틀곡 '첫사랑'은 애프터스쿨과 '너 때문에'를 작업하며 이 시대 최고의 프로듀서가 된 '용감한 형제'가 다시 애프터스쿨과 함께하여 화제가 되었다. 펑키하고 그루브한 사운드에 여태껏 드러나지 않았던, 지금까지와는 또 다른 애프터스쿨의 감성적이고 아련한 보이스 컬러를 입혀, 가슴 아리지만 매혹적인 음악 색을 보여 준다. 말이 필요 없는 두 뮤지션 '애프터스쿨'과 '용감한 형제'가 '첫사랑'을 통해 표현 할 '흑백 사진 속의 아름다운 추억' 같은 사랑은 애프터스쿨을 누군가의 첫사랑으로 만들어 줄 것이다.
4,470,488 views | Jun 12, 2013
nhac han quoc

TINY G 타이니지 MINIMANIMO 미니마니모 MV

:: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbumminimanimo-minimanimo-epid595261242TINY-G 's first single title 'TINY-G' was a song that introduced them to people, and this single title song' MINIANIMO' is a song that can show the true colors of TINY-G.It is a stray about a girl who is breaking up in a rather cool manner but actually is very sad in the inside. It talks about how she thinks even the phone battery is not worthy for him but she loves him too much at the same time to forget about him. ▶ LOENMUSIC FB : http:www.facebook.comLOENMUSIC.official ▶ LOENMUSIC TW : https:twitter.comLOEN_MUSICTINY-G(タイニージー) _ MINIMANIMO(ミニマニモ) MV タイニージーの1stシングルのタイトル曲「TINY-G(小さな巨人)」がタイニージーを紹介する曲ならば、今回のシングルのタイトル曲「ミニマニモ」は、タイニージーの色を見せてくれる曲だと言える。表面上は'元気でね'というふうにクールな別れを告げるが、心の中では絶対に忘れず悲しんでいる女性を表現した歌詞。あなたには携帯電話のバッテリーさえももったいないと言うが、私にはあなたしか見えなくて愛さずにはいられないという2つの気持ちを微妙に現らした曲だ。타이니지 첫 번째 싱글 타이틀곡인 'TINY-G(작은 거인)' 가 타이니지를 소개하는 곡이었다면, 이번 싱글 타이틀 곡 "미니마니모"는 타이니지의 색깔을 보여주는 곡이라고 할 수 있다. 겉으로는 '잘 먹고 잘살아라' 식의 쿨한 이별을 고하지만 속으로는 절대 잊지 못하며 슬퍼하는 여자를 표현한 가사. 너한테는 핸드폰 배터리도 아깝다고 하지만 난 너밖에 볼 수 없고 사랑밖에 줄 수 없다고 하는 두 가지 심정이 미묘하게 드러난 곡이다.
3,842,785 views | Jan 20, 2013
nhac han quoc

Girl s Day 걸스데이 Oh! My God MV

The popular 5-member girl group Girl's Day is back in 8 months with a song to make a consecutive hit following their songs "Twinkle Twinkle" and "Hug me Once". The music video for their title song "OH! MY GOD" is the 5th video produced by Director Kwon Soon-Ok -- Boa's older brother. The main concept for the video is a dance battle of the 5 members (B-boy Mina, Retro Yura, Crashing Haeri, Krumping Jihae, and Sexy Sojin) taking place in the once-famous club, Moon Night. It combines the previous retro and disco styles with the currently popular shuffle dance, maximizing the periodic and visual fun of dance. ガールズ・デイ(Girl's Day)_ Oh! My God5人組人気ガールズグループ、ガールズ・デイが8ヶ月ぶりに「きらきら」、「一度だけ抱きしめて」に次ぐヒット曲狩りに出る。タイトル曲「OH!MY GOD」のミュージックビデオは、ボアの実兄クォン・スンウク監督が演出したもので、ガールズ・デイとは5回目の作業だ。今回のミュージックビデオは、過去有名なクラブだったMoon Nightを背景に5人のメンバー(B-boyミナ、レトロ・ユラ、衝突ヘリ、クランプ・ジヘ、セクシー・ソジンなど)のダンス・バトルがメインコンセプトで、過去のレトロ、ディスコ・スタイルと現在流行しているシャッフルダンスを結合して踊りの時代的、視覚的楽しさを最大化した。5인조 인기 걸그룹 걸스데이가 8개월 만에 '반짝반짝', '한번만 안아줘'에 이은 히트곡 사냥에 나선다. 타이틀곡 'OH! MY GOD' 뮤직비디오는 보아의 친오빠 권순욱 감독이 연출한 것으로 걸스데이와 5번째 작업이다. 이번 뮤직비디오는 과거 유명한 클럽인 Moon Night를 배경으로 5멤버(비보이 민아, 복고 유라, 꽈당 혜리, 클럼핑 지해, 섹시 소진 등)들의 댄스 배틀이 메인 콘셉트로 과거의 복고, 디스코 스타일과 현재 유행중인 셔플댄스를 시각적으로 결합해 춤의 시대적, 시각적 재미를 극대화했다.
4,644,171 views | Apr 17, 2012
nhac han quoc

MV Ailee 에일리 I will show you 보여줄게

[MV] Ailee(에일리) _ I will show you(보여줄게) *English subtitles are available. (Please click on 'CC' button or activate 'Interactive Transcript' function):: iTunes DL : https:itunes.apple.comusalbuminvitation-epid570931639Ailee debuted with "Heaven" this February, and she ranked the top of the cart for 3months with her debut song. Through "Immortal Songs" she was able to show her great singing skills she came back with her new first mini album "Invitation". The title song "I will show you" is a disco rock song composed by the Korea's best composer Doh-hoon Kim, Hyun-Seung Lee (ITOMY) and the best lyric writer Eungkyung Kang and has an additive melody mixed with Ailee's powerful vocals making the song more attractive. ▶1theK FB : https:www.facebook.com1theK ▶1theK TW : https:twitter.com1theK ▶1theK G+ : http:goo.glmJCt9cAilee(エイリー) _ I will show you(ボヨジュルケ:見せてあげる) MV 今年の2月、大衆の期待を一身に受けて「Heaven」でデビュー。デビュー曲1つで3ヶ月間オンライン音楽チャート上位を守り歌謡界を驚かせた魅力の持ち主エイリー(Ailee)![不朽の名曲]を通じて多様な魅力と実力を披露して大衆と歌謡界に認められた彼女がファースト・ミニアルバム[Ivitation]で帰ってきた。タイトル曲「見せてあげる」は、説明も要らない国内最高の作曲家キム・ドフン、イ・ヒョンスン(ITOMY)と最高の作詞家カン・ウンキョンが意気投合した曲で、簡単で中毒的なメロディーとパワフルで訴える力あふれるエイリーの歌唱力が引き立つディスコ・ロック曲だ。올해 2월 대중의 기대를 한 몸에 받으며 "Heaven"으로 데뷔, 데뷔곡 하나로 3개월간 온라인 음악 챠트 상위권을 지키며 가요계를 발칵 뒤집은 놀라운 매력의 소유자 에일리(Ailee)! 불후의 명곡을 통해 다양한 매력과 탄탄한 실력을 선보이며 대중과 가요계의 인정을 받은 그녀가 첫 번째 미니앨범 "Ivitation"으로 돌아왔다.타이틀곡 '보여줄게'는 설명이 필요 없는 국내 최고의 작곡가 김도훈, 이현승(ITOMY)과 최고의 작사가 강은경이 의기투합한 곡으로 쉽고 중독적인 멜로디와 파워풀하고 호소력 짙은 에일리의 가창력이 돋보이는 디스코락 곡이다.
20,908,134 views | Oct 15, 2012
nhac han quoc

Disclaimer: VideosViet.Com is a video search engine that indexing and organizing videos on the web. Everyday 1,000+ new videos, phim, ca nhac, hai kich, phong su.

© 2015 - VideosViet.Com